در این برگه اطلاعات مربوط به شیوه های پرداخت قرار می گیرد.